Gratis verzending en retour vanaf €99,-

03

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf januari 2023 op alle verkopen in de officiële REV'IT! eStore via www.revitsport.com - REV'IT! eStore Europe B.V.

Artikel 1 – Definities    
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Bedenktijd: een termijn van dertig (30) Dagen vanaf het moment van ontvangst van de Bestelling, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van het Herroepingsrecht;      
1.2. Bestelling: een door de Consument volgens de in artikel 3.2 omschreven procedure geplaatste Bestelling voor de levering van een of meerdere Producten;
1.3. Consument: de natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4. Dag/Dagen: kalenderdag;   
1.5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
1.6. Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW;     
1.7. Ondernemer:
REV'IT! eStore Europe B.V      
Vorstengrafdonk 20, 5342 LT, Oss, Nederland                 
E-mail: klantenservice@revitsport.com       
KvK-nummer: 62908626
Btw-identificatienummer: 855008854B01    
1.8. Overeenkomst: de Bestelling die door Ondernemer als zodanig is geaccepteerd zoals bedoeld in artikel 3.6.     
1.9. Formulier voor Herroeping: het formulier welke door Ondernemer aan Consument verstrekt wordt, ofwel bij de Bestelling ofwel digitaal, welke gebruik kan worden door Consument voor het herroepingsrecht;          
1.10. Product: een door Ondernemer op de Website ter verkoop aangeboden REV’IT! Product;  
1.11. Website: https://www.revitsport.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid    
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn door Ondernemer online beschikbaar gesteld op https://www.revitsport.com/ en zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Bestelling, Overeenkomst en/of andere rechtsverhouding tussen Ondernemer en Consument, waaronder in ieder geval wordt begrepen de koop en verkoop van Producten via de Website.   

Artikel 3 - De Overeenkomst  
3.1. De presentatie en reclame van Producten op onze Website vormt geen bindend aanbod om een Overeenkomst af te sluiten.       
3.2. De Consument kan een Bestelling plaatsen via de Website door het gewenste Product, de maat en de kleur te selecteren en door te klikken op ‘Plaats in winkelwagen’. Zodra de Consument de Producten die hij wenst te kopen heeft geselecteerd, kan hij doorgaan in het winkelmandje door op de knop ‘Naar de kassa’ te klikken. De Consument heeft dan de mogelijkheid af te rekenen als gast, een account te creëren of in te loggen op een bestaand account.

De Consument krijgt vervolgens een overzicht van de Producten in het winkelwagentje te zien met specificaties (zoals kleur en maat), prijs en de leveringstermijn en heeft de mogelijkheid een afleveradres  in te vullen. Nadat de consument een afleveradres heeft ingevuld, kan de consument op ‘Verder’ klikken en doorgaan met het bestelproces.    

De Consument kan uit een van de volgende betaalmethodes kiezen:

 • iDeal
 • PayPal
 • Creditcard

Door op de knop 'Bestellen' te klikken, gaat de consument expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden. Voordat de Consument op de knop 'Bestellen' klikt, kan hij de Bestelling op ieder moment annuleren, de inhoud van de Bestelling veranderen door artikelen te verwijderen en/of nieuwe Producten aan het winkelwagentje toe te voegen en het bezorgadres en de betaalmethode aanpassen.

3.3. De overeenkomst treedt pas in werking als de Ondernemer de Bestelling heeft aanvaard, ofwel via een verklaring van aanvaarding ofwel door het bestelde Product te leveren. De Ondernemer bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de Bestelling die de Consument via de Website heeft geplaatst door een e-mail aan de Consument te sturen. Deze e-mail betekent echter nog geen bindende aanvaarding van de Bestelling tenzij er in de e-mail naast de ontvangstbevestiging ook een verklaring van aanvaarding is toegevoegd.       
3.4. De Ondernemer behoudt zich het recht voor de door de Consument geplaatste Bestelling te weigeren of om het account van de Consument op te schorten in de volgende gevallen:

 • als de informatie die door de Consument is doorgegeven onjuist en/of onvolledig is, of als de Ondernemer redenen heeft om aan de juistheid ervan te twijfelen;
 • als het bedrag dat door de Consument verschuldigd is, niet direct na het plaatsen van de Bestelling wordt betaald door op de knop 'Bestellen' te klikken;
 • als de Consument in het verleden zijn betalingsverplichtingen jegens de Ondernemer niet is nagekomen;
 • als de Consument in het verleden Bestellingen die hij bij de Ondernemer had geplaatst, heeft geweigerd te aanvaarden en/of Bestellingen niet heeft opgehaald;
 • bij een duidelijke fout of verwerkingsfout in de prijzen die op de Website staan vermeld; of
 • als het gewenste bezorgadres in een ander land is dan in Nederland;
 • Indien een activiteit op het account van de Consument frauduleus of verdacht is of lijkt.

3.5 De Ondernemer brengt de Consument zo snel mogelijk op de hoogte als een Bestelling niet wordt aanvaard. In dergelijke gevallen worden eventuele betalingen die de Consument al heeft gedaan onmiddellijk terugbetaald.        
3.6 De Bestelling, de bevestiging van de Bestelling door de Ondernemer, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gebruiksvoorwaarden van de Website die op de Website staan vermeld, evenals deze algemene voorwaarden, vormen samen de volledige Overeenkomst tussen de Consument en de Onderneming met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen van en uitvoeren van een Bestelling.   

Artikel 4 - De Prijs        
4.1. De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in lokale valuta of in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde prijs worden weergegeven.
4.2. Ondernemer kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die van toepassing zijn op de Overeenkomst.

Artikel 5 - Betaling        
5.1. Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient bij het plaatsen van de Bestelling te geschieden.          
5.2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in de door de Consument aan Ondernemer verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer mede te delen.     
5.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Consument van rechtswege in verzuim en is Ondernemer gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.         

Artikel 6 - Levering      
6.1. Aflevering vindt plaats door een door Ondernemer aangewezen vervoerder.
6.2. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Ondernemer de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) Dagen verzenden naar het door Consument opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door de Consument is voldaan, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
6.3 Overeengekomen leveringsdata worden door Ondernemer zoveel mogelijk in acht genomen. Consument erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Ondernemer ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op van de door die derden aan Ondernemer verstrekte gegevens.       
6.4 Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan binnen 14 (veertien) Dagen na het totstandkomen van de Overeenkomst bericht. De Consument kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.       
6.5 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Consument over vanaf het moment van bezorging.

Artikel 7 – Herroepingsrecht            
7.1. De Consument heeft het recht binnen een termijn van 30 (dertig) Dagen zonder opgave van redenen deze Overeenkomst te herroepen en het Product terug te sturen naar Ondernemer.      
7.2. De termijn voor herroeping is 30 (dertig) Dagen na de ontvangst door Consument of een door Consument aangewezen derde van de Producten, of (in het geval waarin een Overeenkomst met betrekking tot meerdere Producten die Consument in één keer heeft besteld en die apart worden bezorgd) het laatste Product dat wordt bezorgd, of (in het geval waarin een Overeenkomst met betrekking tot de bezorging van een Product in meerdere gedeeltelijke leveringen of onderdelen) de laatste gedeeltelijke levering of het laatste onderdeel dat moet worden bezorgd.      
7.3. De Consument heeft geen Herroepingsrecht voor langeafstandscontracten betreffende het volgende:

 • de levering van Producten die niet kant-en-klaar zijn, en die zijn vervaardigd volgens een bepalende individuele keuze of beslissing die door de Consument zijn gemaakt of genomen, of Producten die speciaal zijn afgestemd op de persoonlijke vereisten van de Consument, en/of
 • de levering van verzegelde Producten die om gezondsheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, in het geval de verzegeling na levering is verwijderd.


Artikel 8 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
8.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.       
8.2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 9 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan    
9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Formulier voor Herroeping.
9.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 (dertig) Dagen vanaf de dag volgend op de levering zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Ondernemer behoudt zich het recht voor om Producten die na de Bedenktijd worden verstuurd en/of afgeleverd aan Ondernemer niet te accepteren.     
9.3. Het Product dient teruggestuurd te worden naar het volgende adres:

REV’IT! eStore Europe B.V.
Vorstengrafdonk 20
5342 LT Oss
Nederland

9.4. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, in
originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.     
9.6. Ondernemer zal aan Consument een retourlabel verstrekken. In het geval de Consument besluit geen gebruik te maken van het retourlabel, is de Consument zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het terugsturen van de Producten aan de Ondernemer.         

Artikel 10 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
10.1. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld maar in ieder geval binnen 14 (veertien) Dagen volgend op de dag waarop het Product door Ondernemer is ontvangen.       
10.2. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
10.3. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering niet terug te betalen.

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten
11.1. Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderszins met de Producten verbonden merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Ondernemer of één of meerdere van haar groepsmaatschappijen. De Consument erkent het eigendomsrecht van Ondernemer op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Consument zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.         

Artikel 12 – Garantie    
12.1. De Ondernemer beoogt een Product te leveren dat voldoet aan het Overeenkomst met de Consument.    
12.2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Consument lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Ondernemer wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens Consument, zal de Koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Ondernemer in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Ondernemer rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Ondernemer zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, epidemieën en pandemieën, faillissement van de door Ondernemer ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Ondernemer, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Ondernemer of door haar ingeschakelde derden.
13.2 Indien Ondernemer door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Ondernemer het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Consument te voldoen.

Artikel 14 – Klachtenregeling 
14.1. De Consument heeft de plicht om het Product bij aflevering te inspecteren en Ondernemer binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend via de contactgegevens op de website van Ondernemer.  
14.2. Door Ondernemer ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) Dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Ondernemer dit binnen 14 (veertien) Dagen aan Consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Consument een antwoord kan verwachten.
14.3. Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Ondernemer is niet aansprakelijk voor door Consument geleden schade vanwege dergelijke klachten.    
14.4. Consument zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Ondernemer ingestelde terugroepactie. Consument zal Ondernemer onmiddellijk op de hoogte stellen indien Consument vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.         

Artikel 15 – Geschillen  
15.1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende bepalingen
16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht en de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.     
16.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door Ondernemer van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Consument dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Consument gebruik maakt van de Website. Indien Consument de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal Ondernemer op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan Consument toezenden. 

Aan:

REV'IT! eStore Europe B.V
Vorstengrafdonk 20, 5342 LT, Oss
klantenservice@revitsport.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat
ik/wij* onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende producten
herroept/herroepen*:

[aanduiding product]*

Besteld op*/ontvangen op:

[datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Naam consumenten(en):

Adres consument(en):

Handtekening consument(en):

 

 

 

 


(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.